Rychlá návratnost investice

Výběr izolace determinuje náklady na budoucí vytápění. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění. Potom již počítáte jen čistý zisk, který lze ještě případně zvýšit využitím některého z dotačních programů.

Principy konstrukcí šikmých střech

+ Zateplení mezi a pod krokvemi. Nejčastěji se tepelná izolace osazuje do prostoru mezi krokve. Pro splnění nákladového optima dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov je nutná tloušťka tepelné izolace 260 mm či více, a to bez vlivu krokví. S uvažováním jejich vlivu jakožto tepelného mostu se dostáváme k hodnotám 300 mm či více.

Předpokladem pro bezchybnou funkci zateplených střešních konstrukcí je parotěsné, a tím i vzduchotěsné uzavření konstrukce ze strany interiéru. Vzduchotěsnost je závislá na dokonalém utěsnění parotěsné vrstvy, jak ve vzájemných spojích folií, tak v návaznosti parotěsné vrstvy na okolní konstrukce (štítové zdi, okna, prostupy…). Pokud se nelze stoprocentně spolehnout na dokonalé provedení všech detailů, je z hlediska dlouhodobé životnosti střechy bezpečnější navrhovat větranou vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolací.

Projektant pak musí kompenzovat sníženou tloušťku izolace (o tuto vzduchovou mezeru) v dalších vrstvách konstrukce tak, aby byla zachována celková doporučená tloušťka izolace. Co nejblíže vnitřnímu povrchu, ale s dostatečnou vzdálenosti od vnitřního obkladu, se umisťuje parotěsná vrstva a nad tepelnou izolaci nebo na plnoplošné bednění vrstva doplňkové hydroizolace. Pokud není doplňková hydroizolační vrstva dostatečně propustná pro vodní páru, je nutné prostor pod ní provětrávat propojením této vrstvy s vnějším ovzduším (větrací mezerou). Způsob osazení střešní krytiny určuje její výrobce. Je nutno rovněž dbát pokynů výrobců obou fólií – parotěsné i doplňkové hydroizolace. Ve většině případů se vyžaduje, aby vzduchová mezera situovaná pod krytinou byla provedena tak, aby byl umožněn odtok případně proniklé srážkové vody. Vzhledem k tomu, že správný výběr materiálů a správná konstrukce šikmé střechy jsou klíčové pro její celkovou funkčnost a životnost a výrazně ovlivňuje mikroklimatické podmínky v daném objektu, doporučujeme obrátit se vždy na zkušeného specialistu projektanta, který je schopen odborně posoudit navržené řešení dané střechy.

+ Zateplení nad krokvemi. Zateplení nad krokvemi je v současné době jeden z moderních a stále oblíbenějších způsobů zateplení šikmých střech. Tento způsob zateplení se skládá z několika vrstev, kde tou hlavní je tepelná izolace. Ta díky eliminaci tepelných mostů (například vlivem krokví) tvoří nepřerušovanou vrstvu a díky tomu je tento systém v řadě případů vhodnější než klasické systémy zateplení šikmých střech. Důvodů, proč zateplit nad krokvemi, je několik. Ten hlavní ale je, že tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy nám dnes již začíná značně snižovat obytný prostor. Běžná výška krokví je 160 mm, ale doporučené hodnoty na základě vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov se pohybují nad hranicí 260 mm. Taková tloušťka izolace již interiérový prostor značně zmenší.

Výhody systému

1. Otevřený podhled v interiéru. Podhled v interiéru může zůstat volný bez dalších zásahů, čímž se docílí příjemného estetického působení struktury dřeva v konstrukci krovu.

2. Minimalizace tepelných mostů. Díky eliminaci záporného vlivu krokví, jako tepelných mostů, se zabrání úniku tepla těmito místy. Krokve běžně ovlivňují izolační schopnost konstrukce z 10–20 %.

3. Rychlá montáž. Systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení, navíc odpadají problémy s úchyty sádrokartonových roštů v případě vyšších tlouštěk izolace v prostoru pod krokvemi.

4. Snížení rizika poničení parozábrany. Nedochází k perforaci parozábrany průnikem kotvení roštů pro podhled či samotného podhledu, zásuvek atd., tím se snižuje riziko průniku vlhkosti v nedokonale slepených místech.

5. Eliminace chyb v konstrukci. Zateplením nad krokvemi se vyhneme často problémovým řešením vlivem složité konstrukce krovu v interiéru (kleštiny, světlíky atd.), jak z hlediska parozábrany, tak z hlediska tepelné izolace.

6. Možnosti kombinace způsobu zateplení. Zateplení nad krokvemi lze bez problémů kombinovat se současnými systémy zateplení mezi a pod krokvemi.

7. Minimalizace akustických mostů. Krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou neprůzvučnost RW ≥ 52 dB. Systém nadkrokevního zateplení je prověřený zkušenostmi, již více než 25 let je běžně používaný v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, atd.). Navíc byl tento systém ověřen v laboratořích CIS a bylo provedeno jak tepelně-vlhkostní, tak i statické posouzení. Protokol včetně doporučení k návrhu a informace k pracovnímu postupu ISOVER poskytne na vyžádání.

Vývoj jde kupředu

Zateplení nad krokvemi prodělalo za posledních 10 let určitý vývoj a i ISOVER se svým nadkrokevním systémem není výjimkou. Původní záměr udělat levný nadkrokevní systém, který se bude lehce montovat a dlouho fungovat zůstal, nicméně během let došlo k řadě změn a vylepšení.

Oproti původní variantě, která byla uvedena na trh před 10 lety, došlo k těmto úpravám:

1. Prvním vylepšením bylo vytvoření druhé varianty v kombinaci s trámky z polystyrenu, tj. nahrazení původních nosných trámků z minerální vlny (Isover TRAM MW) ekvivalentem z polystyrenu (Isover TRAM EPS). Sice se tím snížila o několik dB vzduchová neprůzvučnost celého souvrství a trošku snížila i celková požární bezpečnost, ale docílilo se hlavně maximální efektivity z hlediska tepelné izolace, tj. minimalizace tepelných mostů (z tepelného hlediska je výrobek Isover TRAM MW s λD=0,044 W m-1 K-1 oproti Isover TRAM EPS s λD=0,035 W m-1 K-1 tepelným mostem). Dalším přínosem pro zákazníka bylo i dosažení nižší celkové ceny tohoto systému zateplení. I když jsou obě varianty stále v prodeji, o variantu s trámky z polystyrenu je výrazně vyšší zájem.

2. Na základě požadavků ze strany realizačních firem byla přidána další varianta řešení. V původním řešení musela mít staticky nadimenzovaná horní kontralať dle statického výpočtu min. rozměr 50/60 mm, což ovšem často vedlo ke sporům na stavbách, jak kontralať přesně natočit. První myšlenkou bylo zvolení nového řešení s kontralatí o rozměrech 60/60 mm, čímž by se tento problém odstranil. V praxi však bohužel takové kontralatě nejsou běžně skladem, a proto velmi často při samotné realizaci docházelo k levnějšímu řešení, a to použití dvou kontralatí o rozměru 40/60 mm. Na základě těchto informací ISOVER inicioval v CSI v Praze vypracování nového statického výpočtu pro tuto variantu. Výhodou tohoto nového řešení je kromě nižších nákladů i rychlost provádění. Do prostoru spodní kontralatě se navíc dá i aplikovat další vrstva tepelné izolace v tl. 40 mm.

3. S vzrůstajícími požadavky na kvalitu zateplení spolu s dotačním programem Nová zelená úsporám podporujícím pasivní domy, se zvýšil i tlak na co největší tloušťku zateplení bez tepelných mostů. Reakcí Isoveru na tento zájem investorů bylo uvedení nových dvouzávitových vrutů o délce až 520 mm na trh. S těmito vruty s ohledem na jejich sklon lze celkově dosáhnout tloušťky zateplení až 360 mm. S takovou mocností izolace prakticky bez tepelných mostů lze snadno vyřešit i zateplení pasivního domu. Jedním z příkladů realizace nadkrokevního zateplení u pasivního domu může být Multi-Komfortní dům v Zahořanech u Králova Dvora, kde byly použity izolace ISOVER.

4. Nejnovější modifikaci přineslo vylepšení unikátní parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV. Nová vylepšená parobrzda Isover Vario® XtraSafe je opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip. Díky této unikátní parobrzdě s proměnlivou hodnotou ekvivaletní difuzní tloušťky Sd=0,3-25 m získal tento systém další velkou výhodu a v případě nějakých netěsností v parobrzdě je schopen vysychat i směrem do interiéru. V zimním období se parobrzda chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difúzní tloušťka Sd se snižuje z 25 až na 0,3 m (a z 5,0 až na 0,30 m u původní parobrzdy ISOVER Vario® KM Duplex UV). Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby umožní, aby stavba „dýchala“ i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy. Nový systém dostal i nový název, a to Isover X-TRAM.

Nadkrokevní systém zateplení s PIR

Technologie tepelněizolačních materiálů na bázi tvrzených pěnových plastů PIR (polyisokyanurát) jsou velmi lehkým a pevným izolantem. Homogenní tuhé desky nepodléhají smršťovaní ani výrazným deformacím vlivem vlhka či změnou teploty. Uzavřená struktura PIR desek navíc zaručuje minimální nasákavost. Izolační deska ST-BLAU je po obou stranách opatřena vrstvou netkané textilie. Desku PROTECT z obou stran pokrývá hliníková folie a z vrchní strany je navíc opatřena střešní folii se samolepícím přesahem s hodnotou Sd=10 m. Oba výrobky jsou zdravotně nezávadné.

Systém nadkrokevní izolace lze velmi výhodně kombinovat z důvodu dosažení požadované kvality zateplení i s izolaci aplikovanou mezi krokvemi. Toto řešení lze výhodně použít i u rekonstrukcí.


Vlastnosti izolačních PIR desek


• Izolační vlastnosti – vysoký tepelný odpor při minimální tloušťce tepelné izolace λD = 0,022 (W・m-1・K-1).
• Pevnost – vysoká pevnost v tlaku umožňuje pochybnost bez poškození povrchu desek (od 100 kPa).


Spoje bez pohybu vzduchu – spoje desek na pero a drážku nebo ozub – korekce ΔU = 0 (Wm-2K-1)


• Nasákavost – dlouhodobá nasákavost (0,9 %).
• Nízká hmotnost – menši než 35 kg m-3.
• Reakce na oheň – desky při požáru nešíří oheň, nedýmá a neodkapávají (E, s2, d0).
• Požární klasifikace v konstrukci – REI 30 min.
• Tvarová stálost – teplotní použitelnost dlouhodobá +90 °C, krátkodobá +250 °C.
• Životnost – desky nepodléhají po aplikaci vlivu UV záření.
• Zdravotní nezávadnost – desky vyrobeny bez obsahu škodlivých látek.
• Chemická odolnost – odolnost vůči ropným látkám.
Sdílet článek