Podmínky používání poptávkového systému

 1. 1. Provozovatelem portálu NejŘemeslníci (dále jen provozovatel) je SGCP CZ a.s., NejŘemeslníci.cz, Smrčkova 2485/4, Praha 8, 180 00, IČO: 25029673, DIČ: CZ25029673 .
 2. 2. Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, z jejíhož účtu je vložena nabídka na poptávku zveřejněnou na portálu provozovatele.
 3. 3. Odesláním své nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami poptávkového systému (tyto podmínky).
 4. 4. Provozovateli náleží za zprostředkování zakázky odměna (provize).
 5. 4a. Tato provize se týká veškerých zakázek, které dodavatel realizoval pro zákazníka, kterému dal nabídku na jeho poptávku na portálu provozovatele. Pokud se změnil rozsah prací oproti poptávce, provize se vždy počítá ze skutečně realizovaného rozsahu zakázky, ať již byl rozsah menší nebo větší oproti poptávce. Pokud byla zakázka zcela dokončena, provize odvedena a dodavatel s odstupem alespoň 6 měsíců realizoval pro zákazníka další samostatné a nezávislé zakázky, na tyto zakázky se již provize nevztahuje.
 6. 4b. Provize se počítá z celkové ceny zakázky včetně materiálu smluvené mezi zákazníkem a dodavatelem. Pokud je dodavatel plátcem DPH, provize se počítá z částky bez DPH.
 7. 5. Informace o provizi jsou důvěrné. Dodavatel ani provozovatel je nesdělují poptávajícímu.
 8. 6. Procento provize pro každou zakázku odsouhlasí dodavatel při vkládání své nabídky. Tato výše je dána aktuálním programem dodavatele v okamžiku vložení nabídky. Toto procento u dané poptávky se již následně nemění ani při pozdější změně programu dodavatele.
 9. 7. Provozovatel se může práva na odměnu u některých poptávek vzdát. Dodavatel je o tom informován při vkládání své nabídky.
 10. 8. Na odměnu vzniká provozovateli nárok, když dojde k závazné ústní nebo písemné dohodě mezi poptávajícím a dodavatelem nebo v okamžiku zahájení práce na zakázce.
 11. 8a. Fakturace provize je provedena z konečné ceny zákazníkovi, pokud je tato cena známa do jednoho měsíce od zahájení práce. Pokud je doba provedení práce delší, je provizi dodavatel povinen nahlásit a odvést ze všech záloh přijatých od zákazníka. Zároveň pokud doba realizace přesáhne jeden měsíc, odvede dodavatel provizi ve výši poloviny odhadované celkové ceny ihned a zbytek dle skutečné výše ceny zakázky v okamžiku dokončení zakázky.
 12. 9. Dodavatel je povinen provozovateli nahlásit získání každé zakázky, kterou získal díky nabídce vložené na portálu provozovatele. Nahlášení je třeba provést nejpozději v den zahájení prací nebo do 7 dnů od uzavření závazné dohody se zákazníkem (platí datum, které nastalo dříve).
 13. 9a. Dodavatel nesmí bez explicitního souhlasu provozovatele předat kontakt klienta třetí straně ani nesmí zákazníkovi doporučit na realizaci jinou firmu. Pokud tak učiní, je toto jednání hodnoceno jako vědomé obcházení obchodního partnera (portálu) a vztahují se na něj veškeré penalizace. Pokud dodavatel dá nabídku a z jakéhokoliv důvodu není schopen zakázku realizovat, nesmí předat zakázku jiné firmě nebo takovou firmu doporučit. Dodavatel je povinen doporučit zákazníkovi, aby se obrátil mailem nebo telefonicky na portál, kde mu tým zákaznické podpory vhodnou firmu pomůže najít.
 14. 9b. Porušení bodu 9 nebo 9a má za následek současně všechny následující postihy:
  • Okamžité ukončení spolupráce s dodavatelem a zablokování jeho účtu v systému.
  • Propadnutí jistiny ve prospěch portálu.
  • Uvedení dodavatele na Černé listině portálu s informací o tom, že dodavatel podvedl svého obchodního partnera. Tato informace je veřejně dostupná a zůstává trvale viditelná na internetu.
  • Vyúčtování smluvní pokuty ve výši 20-násobku ušlé provize z dotčené zakázky, která je stanovena na základě aktuálního procenta provize dodavatele a skutečného rozsahu zakázky nebo hrubého odhadu rozsahu zakázky portálem pokud dodavatel skutečný rozsah provozovateli nedoloží.
 15. 10. Pokud k realizaci zakázky přes dohodu dodavatele se zákazníkem nedojde, provozovatel dodavateli provizi neúčtuje. Pokud už byla provize zaplacena, připíše ji provozovatel dodavateli jako kredit (navýšení jistiny) pro uhrazení provizí z dalších zakázek.
 16. 10a. Provize se neruší v případě, pokud k realizaci nedošlo vinou dodavatele. Například z důvodu nekvalitní práce, nedodržení smlouvy, významnému nedodržení termínu nebo posunutí zahájení prací, například tedy v případě, že v důsledku neplnění dohody zákazník smlouvu s dodavatelem vypoví. Vracení provize se tedy vztahuje zejména na případy, kdy zákazník uzavře smlouvu, ale následně ji bez přičinění firmy zruší, např. z důvodu nedostatku financí nebo neočekávaných okolností na straně zákazníka.
 17. 11. Firma je povinna mít platné živnostenské oprávnění k činnostem, které nabízí a uvádí v popisu činnosti. Pokud firma svou živnost přeruší, je povinna tento fakt nahlásit provozovateli. Firma nesmí v období přerušení živnosti dávat v systému žádné nabídky ani pracovat na zakázkách získaných přes tento portál.
 18. 12. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit služby registrované firmě, které nemá splněny všechny své závazky vůči provozovateli. Toto omezení služeb nemá žádný vliv na povinnost firmy dostát svým závazkům vůči provozovateli.
 19. 13. Jistina je složený kredit na účtu firmy v systému. Odečítají se z ní provize k úhradě. Pokud jistina klesne pod polovinu základní částky (dle aktivního programu), je třeba jistinu během 2 týdnů opět navýšit na výchozí úroveň. Pokud k navýšení nedojde, je omezena možnost vkládat další nabídky do systému.
 20. 13a. Jistina je vratná. Pokud se firma rozhodne ukončit spolupráci, 6 měsíců od tohoto ukončení a poslední nabídky je nespotřebovaná jistina vrácena. Během 6 měsíční lhůty může však ještě dojít k odečtení provizí, které vyplývají z nabídek firmy vložených před ukončením programu. V této 6 měsíční výpovědní lhůtě není účtován měsíční poplatek.
 21. 13b. Pokud se dodavatel rozhodne ukončit spolupráci, je zmrazena možnost v systému zadávat další nabídky. Od tohoto data je po 6 měsících jistina zaslána zpět na účet dodavatele a je vystaven opravný daňový doklad, kde je vrácená jistina uvedena jako příjem dodavatele.
 22. 13c. Bonusová jistina není vratná. Jistina, která vznikla jako bonus přechodem z historického tarifu Standard na program Active nebo vyšší, vratná není.
 23. 14. Dodavateli, který v měsíci poptávku nerealizuje, se z jistiny odečte měsíční poplatek dle aktuálního programu dodavatele. Firma, které v daném měsíci vyúčtujeme provizi, již měsíční poplatek neplatí.
 24. 15. Program je aktivní až složením jistiny. Po zakoupení programu v systému lze vložit první nabídku s lepšími podmínkami jako bonus. Plné čerpání výhod nového programu začíná až v okamžiku přijetí úhrady jistiny serverem.
 25. 16. Přechod na nižší program je možný nejdříve po 3 měsících aktivního programu. Není možné např. aktivovat si program, získat během 14 dnů zakázku a program ukončit. Programy jsou navrženy pro dlouhodobou spolupráci. Při přechodu na nižší program jistina zůstává na účtu ve stávající výši. Pro vrácení jistiny je nutné úplné ukončení používání systému.
 26. Podmínky poptávkového systému verze 2.0 z 4.10.2013.
Reklamační řád

Potřebujete poradit?