Pro některé podnikatele, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, novela umožňuje evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. V rámci tohoto režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, který si vyzvedne na finančním úřadě.

Aby mohl podnikatel tento zvláštní režim evidence využívat, nesmí mít roční příjmy v hotovosti vyšší než 600 tisíc Kč a musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo být poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu. Zároveň nesmí být podnikatel plátcem DPH a nesmí mít více než dva zaměstnance.

Pro ostatní je tady kuchařka

A) Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb v běžném režimu

• Pořízení nezbytného vybavení pro evidenci tržeb

K tomu, aby poplatník mohl evidovat tržby, si zvolí zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (pokladna, ale např. i starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě Finanční správě a vystavilo účtenku zákazníkovi. Poplatník si pořídí takové zařízení, které plně vyhovuje jeho podnikatelské činnosti, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.

• Získání autentizačních údajů a zřízení přístupu do webové aplikace Elektronická evidence tržeb

Před zahájením evidence tržeb poplatník požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. O autentizační údaje lze požádat na kterémkoliv finančním úřadě nebo mohou poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, požádat o autentizační údaje elektronicky na Daňovém portále pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.

• Certifikát a jeho instalace

Po přihlášení do aplikace Elektronická evidence tržeb si poplatník zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.

B) Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line a vystavení účtenky nejpozději k okamžiku uskutečnění evidované tržby, umožňuje zákon evidovat některé tržby ve zjednodušeném režimu off-line, tj. vystavit nejpozději při přijetí evidované tržby účtenku bez kódu generovaného správcem daně (FIK) a zasílat údaje o evidované tržbě datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může poplatník evidovat tržby na základě zákona nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečně kvalitní internetové připojení. Více v kapitole „Běžný a zjednodušený režim – povinnosti“.

Před samotným zahájením evidence tržeb ve zjednodušeném režimu učiní poplatník stejné kroky, jako v případě evidování tržeb v běžném režimu, viz situace v A) Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb v běžném režimu.


C) Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb ve zvláštním režimu

Zákon o evidenci tržeb umožňuje na základě povolení finančního úřadu evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu, a to prostřednictvím papírových bloků účtenek. O evidenci tržeb ve zvláštním režimu může žádat pouze poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob, přičemž v obou případech musí být splněny následující podmínky: 

• poplatník není plátcem DPH,

• má maximálně dva zaměstnance a

• výše jeho příjmů z evidovaných tržeb za čtyři bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhne 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Sdílet článek