Máme pro vás dvě zprávy: dobrou a špatnou. Začneme optimisticky – tou dobrou. Jako řemeslníci pohybující se na stavebním trhu jsme nejvýznamnější ekonomickou složkou v Evropě. Podílíme se na 11 % DPH, patříme k 7,5 % ekonomicky aktivního obyvatelstva v zemích Evropské unie. Tou špatnou zprávou je to, že jsme jako stavebníci, odpovědní za 40 % spotřeby veškeré vyrobené energie a stejnou měrou se podílíme i na tvorbě skleníkových plynů. Aby to dobře dopadlo, je potřeba s tím začít něco dělat.

Nelze proto pouze mávnout rukou a říci si: Tím, ať se zatěžují ti velcí. Jsme to mi všichni, kdo mohou věci ovlivnit správným směrem. Někdy stačí jen maličkost. Nevysypat suť z bouračky, kde se nám to hodí, zbytečně nevyhazovat nespotřebovaný materiál a odřezky do směsného odpadu, nenechávat zapnuté stroje a nářadí a nechat je běžet na prázdno… Stačí, když se pouze zamyslíme. A nemyslete si, nebolí to. Naopak to může přinést i dobrý pocit.

Všechny změny začínají od maličkostí

Nejprve si stačí uvědomit svou zodpovědnost. Vždyť pouhé mávnutí motýlích křídel v Amazonii může ovlivnit počasí v Grónsku. Stavební průmysl v porovnání s jinými sektory průmyslu podstatně více ovlivňuje stav životního prostředí a vývoj celé společnosti. Současně tak máme i větší potenciál k pozitivnímu ovlivnění udržitelného rozvoje společnosti při uplatnění optimalizačních přístupů v technologii, návrhu a managementu v rámci životního cyklu staveb.

Efektivní využívání nových progresivních materiálů

Efektivní využívání vysokohodnotných i recyklovaných materiálů a konstrukčních řešení, vedoucích ke zkvalitňování výstavby budov, a to nejenom z hlediska technického, ale i ekonomického, environmentálního a socio-kulturního, tak představuje značný potenciál z hlediska zajišťování požadavků udržitelného rozvoje společnosti. Požadovaného pozitivního celkového efektu však můžeme dosáhnout pouze v případě synergie různých optimalizačních přístupů, týkajících se nejenom energetické náročnosti budov (v současnosti jasně dominantního problému), ale i spotřeby neobnovitelných materiálů a dalších souvisejících aspektů ekonomických, environmentálních a socio-kulturních.

Recyklace umožňuje šetřit

Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí. Zdroje nejsou nekonečné a musíme s nimi nakládat velmi uvážlivě.

S rostoucími požadavky na úspory energií na provoz budov se klade větší důraz na tloušťku tepelných izolantů. Jedním z nejpoužívanějších typů tepelných izolací je expandovaný polystyren, EPS. Téměř většina staveb nemá modulové rozměry desek EPS. Z toho vyplývá, že se desky musí řezat a tvarovat na stavbě k optimálnímu osazení. Vznikají polystyrenové odřezky jednotlivých desek, a ty skončí v lepším případě na skládkách.

Přitom by tomu tak nemuselo být


ISOVER odebírá veškerý stavební odpad ze zpracování EPS. Čisté a nekontaminované zbytky bílého polystyrenu se přímo na staveništi ukládají do pytlů či vaků. Ty jsou následně a po předchozí dohodě sváženy zpět do výrobního závodu. Odřezky, přířezy a další zbytky se rozdrtí a během výrobního procesu se přidávají do suroviny, čímž se sníží množství použité primární suroviny a současně i klesnou ekologické dopady výroby EPS. 
Pojďte nám pomoci recyklovat a udělat drobnost pro životní prostředí. Něčím se musí začít.
Chcete být NejŘemeslník a vědět více? Kontaktujete nás na
recyklaceeps@isover.cz
Sdílet článek