Živnostníci se musí rychle seznámit s termíny, které doposud nepotřebovali a ani o nich nikdy neslyšeli. NejŘemeslníci jsou si vědomi toho, že je potřeba vydělávat peníze a nikdo nemá čas trávit hodiny před obrazovkou a studovat. Čas jsou přece peníze. Podáváme vám proto pomocnou ruku a pokračujeme v našem velkém seriálu o EET.

Běžný a zjednodušený režim

Poplatníci, kteří vykonávají evidenční povinnost elektronicky, evidují tržby v jednom z těchto režimů:

• v běžném režimu „on-line“,

• ve zjednodušeném režimu „off-line“.

Poplatník musí v případě obou těchto režimů disponovat pokladním zařízením, které je způsobilé vystavit účtenku ve smyslu zákona o evidenci tržeb, přičemž:

• v běžném režimu disponuje poplatník navíc stálým internetovým připojením tak, aby splnil povinnost odeslat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději v okamžiku jejího uskutečnění,

• ve zjednodušeném režimu je poplatník povinen zajistit zaslání údajů o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od jejich uskutečnění.

Evidence tržeb v běžném režimu „on-line“

Poplatník je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby:

• zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a

• vystavit účtenku zákazníkovi.

Okamžikem uskutečnění evidované tržby je okamžik přijetí evidované tržby nebo vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve. Vydáním pokynu se rozumí situace, kdy zákazník použije k platbě prostředek určený k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů nebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb (typicky se jedná o použití různých druhů poukázek, voucherů, přednabitých karet apod.). 

Poplatník může zaevidovat tržbu a vystavit účtenku kdykoliv před uskutečněním později obdržené tržby, ale nejpozději při jejím uskutečnění. Např. při rozvozu jídla na objednávku z restaurace může poplatník zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku v provozovně předem a zákazníkovi účtenku předat spolu s objednaným jídlem v okamžiku přijetí platby.

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi. Poplatník může vystavit účtenku v tištěné podobě, elektronicky (bez tisku ji lze předat zákazníkovi, který s takovýmto postupem učinil souhlas, např. prostřednictvím e-mailu), či jiným obdobným způsobem, který umožňuje zákazníkovi s účtenkou disponovat. Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek.

Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy se prodej zboží a služeb uskutečňuje na dálku (např. internetový obchod). Účtenku lze elektronicky vystavit pouze za předpokladu, že s takovýmto postupem zákazník souhlasí.

Postup evidování tržeb v běžném režimu

1. Poplatník zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML do systému Finanční správy.

2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.

3. Poplatník vystaví účtenku (včetně fiskálního identifikačního kódu), kterou předá zákazníkovi.

4. Zákazník obdrží účtenku.

5. Zákazník si může ověřit svoji účtenku prostřednictvím aplikace Ověření účtenky, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb. 

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu „off-line“

Poplatník ve zjednodušeném režimu postupuje obdobně jako při evidenci v běžném režimu s tím rozdílem, že:

• je povinen zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

• nemá povinnost na účtence uvádět fiskální identifikační kód (FIK), ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat:

• Tržby stanové zákonem, tj. tržby z prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob.

• Tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně na základě žádosti poplatníka.

Žádost je možné podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. K podání žádosti není potřeba speciální formulář.

V žádosti poplatník uvede odůvodnění, proč není možné tržby evidovat běžným způsobem a specifikuje okruh tržeb, na které se má povolení vztahovat. Poplatník nemusí žádat o povolení ve vztahu ke všem přijímaným tržbám, ale např. pouze ve vztahu k určitým druhům tržeb nebo ve vztahu k tržbám z činností některých svých provozoven.

O povolení rozhoduje místně příslušný správce daně. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 15 dnů ode dne podání žádosti.

Postup evidování tržeb ve zjednodušeném režimu:

1. Poplatník prostřednictvím pokladního zařízení (pokladna, PC, tablet, mobil s tiskárnou,…) vystaví účtenku bez fiskálního identifikačního kódu a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti.

2. Do pěti dnů zajistí poplatník odeslání datových zpráv o přijatých tržbách Finanční správě (např. tak, že přemístí pokladní zařízení do místa, kde je dostupný internet).

3.Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.

4. Zákazník si může ověřit svoji účtenku prostřednictvím aplikace Ověření účtenky, poplatník si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

Hlavní rozdíly mezi on-line evidencí tržeb a registračními pokladnami:

Sdílet článek