Jednou z „tisíce možností“ užití desek CETRIS® jsou podlahové systémy. Použitím těchto desek lze velmi rychle a levně bez použití mokrých procesů zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit novou podlahovou konstrukci. Obrovskou výhodou je jejich vysoká variabilita (univerzálnost). Cementotřískové desky CETRIS® se hojně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah.

Moderní modulární stavby

Nejrozšířenějším řešením je vytvoření záklopu na nosnících z podlahových, popřípadě velkoformátových desek CETRIS®. Přesně takto jsou realizovány i podlahy v montovaných modulárních stavbách. Modulární stavby mají mnoho podob. Už dávno neplatí, že by sloužily pouze jako provizorní řešení k uskladnění nástrojů na stavbách nebo jako šatny pro dělníky. Moderní modulární stavby se mohou stát školou, školkou, rodinným domem, domovem pro seniory. Fungují i jako sociální bydlení pro lidi postižené katastrofou či válkou. Při montáži v modulové výstavbě je využíváno velkých formátů desek CETRIS® o šířce 1250 mm, délka desky CETRIS® tak v podstatě odpovídá šířce modulu (2200 – 3000 mm). Použity jsou především desky CETRIS® tl. 20 a 22 mm kotvené k ocelovým nosníkům s maximálním odstupem 625 mm. Takto zrealizována podlahová konstrukce z desek CETRIS® na nosnících v jedné vrstvě má garantovanou únosnost od 150 kg/m2. Kombinací dvou vrstev lze dosáhnout i vysoké únosnosti na bodové zatížení. Výrobce desek společnost CIDEM Hranice, a.s. provedla zkoušky na náročné lokální zatížení podlah podle požadavku EN 1991-1 – zatížení působí na ploše pouze 50×50 mm. Při testu skladby ze dvou vrstev CETRIS® BASIC tl. 22 mm, uložených na nosních s odstupem osově 625 mm došlo k porušení desek CETRIS® až při velikosti bodového zatížení přes 1250 kg.


CETRIS PD 2

Maloformátové rozměry

Naopak v bytové výstavbě převládá aplikace desek CETRIS® PD v „maloformátovém“ rozměru 1250×625 mm. Tyto podlahové desky opatřené po obvodě perem a drážkou se využívají zejména pro vytvoření nosného záklopu podlah v podkroví, při rekonstrukci starých dřevěných podlah a stropů. Desky se kladou nasraz, lepí se k sobě v peru a drážce a šroubují se k podkladu. Pro lepení spoje postačuje jednosložkové disperzní lepidlo. Při pokládání desek se zachovává dilatační mezera v šířce 15 mm okolo stěn, sloupů a dbá se na to, aby nevznikaly křížové spáry. Při spojování desek s podkladem se doporučují samořezné vruty nebo šrouby se zápustnou hlavou. Pro správné připevnění je nezbytné dodržet doporučené vzdálenosti a odstupy spojovacích prvků. Tloušťka desky závisí na odstupu podpor a velikosti zatížení, nejčastěji se na zaklopení dřevěných nosníků používají desky CETRIS® PD tl. 20 – 24 mm. Nejtenčí tloušťka podlahových desek (16 mm) se využívá pro sanaci starých dřevěných podlah, podkladů z dřevotřísky apod.

Mechanické a tepelné vlastnosti

K běžným požadavkům na podlahové konstrukce patří mechanické a tepelné vlastnosti a samozřejmě i akustické parametry. Vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout skladbami lehkých plovoucích podlah z desek CETRIS® nabízenými pod označením IZOCET, popřípadě POLYCET. V celém systému je využito příznivého efektu celoplošně uložené izolace, která zamezuje šíření hluku do místnosti pod podlahou a stropem. Roznášecí vrstvou jsou v tomto případě vždy dvě vrstvy cementotřískových desek CETRIS® tloušťky 12 mm.


Desky se kladou nasraz, lepí se k sobě v peru a drážce a šroubují se k podkladu

Při pokládce je horní vrstva vůči spodní vždy přeložena o min. 300 mm, vzájemné spojení je nejčastěji dosaženo mechanicky – sešroubováním, popřípadě sponkováním. Snížení předepsaného počtu vrutů/sponek (zhruba 30 ks/m2) lze dosáhnout kombinací lepením nízkoexpanzní polyuretanovou lepící pěnou. Pěna se nanáší po obvodě s odstupem asi 40 mm od hrany desky, nejlépe tak, aby po položení horní desky nedošlo k vytlačení pěny přes hranu desky po jejím obvodě. Obrazec je nutno doplnit dvěma pruhy ve středu desky ve směru jejího delšího rozměru. Doporučený průměr housenky pro lepení desek CETRIS® je 15-20 mm. Po položení se horní vrstva sešroubuje se spodní, postačí 15 ks na 1 m2.

Na podlahy z desek CETRIS® je pak možné položit různé typy podlahových krytin. Záklop z cementotřískvých desek je také ideální podklad pro elektrické podlahové topení.

Sdílet článek