Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká všech podnikatelů. Nezáleží přitom, jestli pracujete sami, nebo máte větší či menší řemeslnou firmu. Pojďme se podívat, jaké podmínky musíte dodržovat a kdo vám s plněním povinností v oblasti BOZP pomůže.

BOZP jsou opatření stanovená legislativou a zaměstnavatelem. Jejich cílem je, aby na pracovišti nedocházelo k úrazům, ke ztrátám na životech a k poškození majetku. Souboru těchto opatření se říká taky prevence rizik. Podle ní musí každý zaměstnavatel rizikům předcházet, odstraňovat je a ta neodstranitelná alespoň minimalizovat.

Také se hodí zmínit, že oblast BOZP je nesmírně široká. Nevěnuje se jen očividným rizikům a potenciálně nebezpečným činnostem, jako je například manipulace s chemickými látkami, obsluhování různých strojů nebo práce ve výškách. Spadá sem třeba i problematika osvětlení a ergonomie pracoviště, organizace pracovní doby (bezpečnostní přestávky) nebo hygienická opatření.

Pokud jde o legislativu, bezpečnostní práce se zabývá hlavně Zákoník práce a Zákon č. 309/2006 Sb., kde najdete ty nejdůležitější informace. Problematice se ale věnuje ještě víc než 100 dalších zákonů, předpisů a nařízení.

Jaké povinnosti má živnostník v oblasti BOZP?

Prevence rizik se týká každé OSVČ, nehledě na to, jestli má zaměstnance, nebo ne. Samozřejmě, že pokud pracujete sami, je celá situace daleko jednodušší. I tak ale musíte na opatření myslet, nejen kvůli sobě, ale i kvůli dalším osobám, které se můžou pohybovat u vás na pracovišti. Typickým příkladem je třeba truhlářská dílna nebo autodílna. Pokud zákazníci zavítají přímo tam, musíte mít jistotu, že jim nehrozí žádné zranění.

Obecně pro všechny podnikatele platí následující povinnosti:

  • zajistit školení BOZP a PO (= požární ochrany)
  • zpracovat a vést dokumentaci BOZP a PO
  • poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
  • minimálně jednou ročně zařídit audit BOZP a PO
  • zajistit pracovnělékařskou prohlídku všem zaměstnancům před nástupem do práce
  • vést knihu úrazů a úrazy nahlašovat
  • pravidelně kontrolovat a revidovat zařízení (stroje, spotřebiče, regály, nářadí, žebříky apod.)

Tolik úkolů pro jednu osobu vypadá možná jako něco nesplnitelného. Ale nebojte se. S řízením bezpečnosti práce vám může pomoct bezpečnostní technik (lidově bezpečák), případně lze BOZP svěřit tzv. odborně způsobilé osobě (OZO) v oblasti bezpečnosti práce. V některých případech je funkce OZO dokonce povinná. Konkrétně platí, že:

  • ve firmě do 25 zaměstnanců může prevenci rizik zajišťovat sám zaměstnavatel, pokud k tomu má potřebné znalosti,
  • ve firmě s více než 25 zaměstnanci (a max. 500 zaměstnanci) musí být zaměstnavatel k prevenci rizik odborně způsobilý,
  • ve firmě s více než 500 zaměstnanci musí prevenci rizik zajišťovat OZO.
řemeslník v reflexní vestě a oranžové přilbě
Víte, že v Anglii vymysleli barevný standard ochranných přileb? Více se o něm dozvíte v článku na koordinacebozp.cz

Školení a kurzy BOZP: buďte bez starostí, najměte si specialistu

Pokud jste už byli někde zaměstnaní, určitě vás neminulo školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Jako zaměstnavatel musíte naopak kurz BOZP zařídit pro svůj tým. Zákon přitom přímo nestanovuje, kdo by měl být školitelem, ani jak má takové školení vypadat. Kurz můžete vést klidně vy jako zaměstnavatel, ale práci si významně uhlečíte, když na tuto úlohu najmete technika BOZP a PO nebo OZO.

POZOR! Ve firmě s více než 25 zaměstnanci se musí na přípravě školení podílet OZO v BOZP.

Existuje také celá řada firem a institucí, u kterých si můžete školení objednat. Jednou z nich je například CIVOP, kde kromě kurzů BOZP a PO nabízí i školení první pomoci, kurz pro nakládání s chemickými látkami, zaučení pro práci s manipulačním vozíkem nebo školení práce ve výškách. Kromě toho můžete u CIVOP poptat také audit BOZP a PO, přípravu dokumentace a další služby týkající se bezpečnosti práce.

Jak často se musí bezpečnost práce školit?

Stejně jako zákon neurčuje školitele, nestanovuje ani frekvenci kurzů BOZP. Platí ale, že všichni zaměstnanci musí absolvovat vstupní školení, tedy jeden kurz ještě před zahájením pracovní činnosti. Jak často budete školení opakovat, záleží na míře rizik u vás ve firmě. Běžně to bývá 1 × za rok nebo 1 × za dva roky. Dalším typem jsou pak mimořádná školení. Ta se organizují při zavádění technologických změn, když se zaměstnanec přesune na jinou funkci spojenou s novými riziky nebo třeba když na pracovišti dojde k vážnému úrazu.

BOZP na stavbě

Vůbec nejpřísnější podmínky z hlediska bezpečnosti práce panují na staveništích. Tam se totiž řemeslníci setkávají s celou řadou rizik: Od pádu z výšky a manipulaci s těžkými předměty přes zranění elektrickým proudem až po práci s nebezpečnými materiály. I proto se pro každou stavbu určuje tzv. koordinátor BOZP, který jednotlivé činnosti na staveništi řídí a snaží se rizikům předcházet. Informace k tomut tématu najdete na www.koordinacebozp.cz

Zajistěte svým zaměstnancům bezpečné pracovní podmínky. Důležité informace, kontakty a formuláře najdete například na www.bozp.cz nebo www.bozpinfo.cz