26. 2. 2020, aktualizováno 1. 11. 2023

Písemná forma smlouvy je grunt každého stavebního díla. To, co zpočátku vypadá jako naprostá zbytečnost, se za několik dní může projevit jako klíčový moment.

Uvádíme příklad rozčílených a napálených zákazníků, tak jak své postřehy popisují u nás na webu www.NejŘemeslníci.cz.

Řemeslník zmizel ze stavby

V den zahájení mi majitel přivezl dělníka jen s rozbruskou. Tak jsem mu zapůjčila kladivo šroubováky, ale chyběly i štafle. Volám, aby je dodali, ale ono nic, tak jsem řemeslníkovi půjčila aspoň židli. V 17 hodin bylo jádro zbourané jen z části a řemeslník odešel domů. Druhý den začalo trápení nanovo, tentokrát mi kvůli rozbrusce a vypálené zásuvce odešla elektrika v polovině bytu. Práce tím pádem skončily a čekalo se na majitele firmy a elektrikáře. Když už jsem čekání vzdávala, přišel jen elektrikář a stejně si nevěděl rady. Aspoň mi zprovoznil polovinu zásuvek. Rozebírání jádra trvalo 4 dny. Říkala jsem si, že už snad půjde vše, jak má. V této chvíli práce běží druhý týden a hotovo není skoro nic. Jen hrubá stavba a nyní se dělá nová elektrika. Stále na něco čekám, když ne na dělníky, tak na materiál nebo obráceně. KATASTROFA! 

Po napsání tohoto hodnocení mi pachatel volal, že si zítra dojede pro svoje věci a naši spolupráci skončil. Nechal mě s dětmi na stavbě koupelny. 

Poznámka
V předchozích třech příbězích jsme vymazali konkrétní jména, IČ a další údaje o kritizovaných řemeslnících. Pokud se je však budete chtít dozvědět, najdete je na webu: www.NejŘemeslníci.cz.

Kde se stala chyba – nebyla smlouva

Často se nás ptáte, jakým způsobem by měla být ve smlouvě o dílo zakotvena cena. Kdo se chystá postavit dům či rekonstruovat starší nebo nevyhovující nemovitost a není přitom sám „stavbařem“ nebo technicky zručným a nadaným jedincem, je zcela odkázán na podporu a pomoc stavebních firem. Může se ovšem obrátit na odborný portál NejŘemeslníci.cz.

Jestliže do toho jdete sami, pak to prakticky to znamená, že se uděláte malé výběrové řízení, kterého se zpravidla zúčastní stavební firmy, na které jste většinou získali kontakt prostřednictvím svých známých. Z předložených nabídek na uzavření smlouvy o dílo se snažíte vybrat tu nejvýhodnější – zásadní roli samozřejmě hraje cena, platební podmínky, termín dokončení stavby, nabízená záruka a reference. Ačkoli smlouva o dílo v zásadě nemusí být písemná, je rozhodně lepší ji mít v písemné podobě, zejména kvůli možným sporům o tom, co bylo dohodnuto. 

Naprosto zásadní je pro většinu zákazníků výše ceny za objednávané dílo. Občanský zákoník umožňuje uzavřít smlouvu i bez určení ceny díla, nicméně úmysl cenu díla neurčit musí výslovně vyplývat z projevů vůle smluvních stran. V takovém případě platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. Reálně však nelze předpokládat, že by objednatel stavebního díla uzavřel smlouvu o dílo bez určení ceny. Rovněž nelze předpokládat, že se objednatel spokojí s určením cen odhadem.

Stanovení, zvyšování a snižování ceny. Nejčastěji se cena díla stanoví pevnou částkou dle položkového rozpočtu, kdy každá stavební činnost nebo stavební celek, včetně dodávky materiálu, je separátně oceněna. Objednatel si tak může vytvořit konkrétní představu o tom, kolik zaplatí za bourací práce, za izolační práce, za elektročást apod. 

Vždy je nutné dát pozor na smluvní úpravu případného zvyšování ceny za dílo, zejména v souvislosti s vícepracemi, popř. za snižování ceny v souvislosti s méněpracemi. Pokud má dojít k navýšení a překročení sjednané ceny, musí zhotovitel oznámit objednateli její zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení zjistil, nebo zjistit mohl a měl, jinak nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud objednatel se zvýšením nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit, a to opět bez zbytečného odkladu. 

Jestliže je cena za dílo určena s odkazem na skutečný rozsah dodaných prací a materiálu, má objednatel právo žádat po zhotoviteli vyúčtování dosavadního postupu prací a vynaložených nákladů. Výslovně se také upravuje možnost kontroly díla objednatelem na určitém stupni jeho provádění, pokud si to strany dohodnou ve smlouvě. 

Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Pokud ovšem je předmětem dílo většího rozsahu se značnými náklady a nebyla sjednána záloha, je zhotovitel oprávněn požadovat část ceny díla předem podle vynaložených nákladů. 

Pojistěte se proti nedodělkům. V souvislosti s platbou lze rozhodně jen doporučit, aby ve smlouvě o dílo bylo sjednáno tzv. zádržné, jehož vyplacení je motivací pro zhotovitele dokončit sjednané dílo. v praxi se běžně sjednává zádržné ve výši 10 – 15 % z celkové ceny za dílo. Fakticky to znamená, že každá zhotovitelem v průběhu plnění smlouvy o dílo fakturovaná částka bude ponížena o 10 – 15 %, když tuto částku následně, zpravidla po dokončení a předání díla a po uplynutí záruční doby, objednatel zhotoviteli doplatí.

Typy rozpočtů podle občanského zákoníku

  • Rozpočet se zaručenou úplností – žádná smluvní strana nemůže žádat o změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné náklady, než bylo sjednáno. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné okolnosti ztěžující dokončení díla, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Při zaručeném rozpočtu nelze jednostranně zvýšit cenu za dílo ani v tom případě, že z důvodu rozsahu či nákladnosti práce bude rozpočet překročen.
  • Rozpočet s výhradou neúplnosti – zhotovitel není v době uzavření smlouvy o dílo schopen s jistotou určit, kolik materiálu či jakých prací k provedení díla bude potřeba. V tomto případě může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se potřeba provedení činností do rozpočtů nezahrnutých, pokud tyto práce nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat. Pokud zvýšení ceny přesahuje 10 % ceny původní a objednatel nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit. Nedosahuje-li 10 % ceny sjednané smlouvou a objednatel nesouhlasí, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.
  • Rozpočet s výhradou nezávaznosti – zhotovitel může požadovat zvýšení ceny o částku, o níž se účelně vynaložené náklady zahrnuté do rozpočtu nevyhnutelně zvýšily. V případě nesouhlasu objednatele rozhodne o zvýšení ceny soud na návrh zhotovitele.

Pokud si nevíte rady kde potřebné dokumenty najít, máme je pro vás zdarma. Stačí si potřebný dokument stáhnout a vytisknout 🙂

0 0 Počet hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Přidejte svůj názor.x